نمایش1–12 از 29 محصول

حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۹۶ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T48N

23,630,000 تومان 24,810,000 تومان
حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۷۲ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T36N

18,070,000 تومان 18,975,000 تومان
حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۴۸ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T24N

12,510,000 تومان 13,135,000 تومان
حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۴۰ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T20N

10,195,000 تومان 10,700,000 تومان
حراج! zIJHYbZ889kW0MyH

سنسور چشم پرده ای ۲۴ سانت هانیانگ مدل HANYOUNG PAN20-T12N

6,487,000 تومان 6,810,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک یو شکل دهنه 3 سانتی هانیانگ مدل HANYOUNG PU-30S

1,055,000 تومان 1,105,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 70 سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

895,000 تومان 940,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 5 متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

895,000 تومان 940,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۷۰ سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

895,000 تومان 940,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۵ متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

895,000 تومان 940,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

842,000 تومان 880,000 تومان
حراج! baros

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۳۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

842,000 تومان 880,000 تومان